عقود و قراردادها

عقود و قراردادها را تقریبا در تمام جنبه های زندگی می تواند دید. در این بخش از پیگرد به مقالات، تعاریف، نمونه قراردادها و دیگر موضوعات مرتبط از دید حقوقی می پردازیم.

خیار تدلیس چیست؟

خیار تدلیس به یکی از طرفین معامله حق فسخ معامله را می دهد که دارای شرایط خاصی می باشد. در این مقاله به بررسی این خیار می پردازیم.