قرارداد

خیار تدلیس چیست؟

خیار تدلیس به یکی از طرفین معامله حق فسخ معامله را می دهد که دارای شرایط خاصی می باشد. در این مقاله به بررسی این خیار می پردازیم.